Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos
  1. UAB „Lighting Brothers“, juridinio asmens kodas 305514414, buveinės ir registracijos adresas Savanorių pr. 176F, Vilnius (toliau – „Bendrovė“), privatumo ir slapukų politika (toliau – „Politika“) numato pagrindus, kuriais kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos Bendrovė renka apie elektroninės parduotuvės vartotojus, Bendrovės salonų lankytojus, pirkėjus, kitus Bendrovės teikiamomis paslaugomis besidominčius asmenis (toliau – „Subjektai“). Subjektai yra prašomi atidžiai perskaityti šią Politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Subjektų duomenimis, bei duomenų tvarkymo sąlygos.
  2. Subjektų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik šioje Politikoje numatytais tikslais.
  3. Ši Politika taikoma visiems Subjektams, įskaitant ir Subjektus, kurie nėra prisiregistravę elektroninėje parduotuvėje.
  4. Subjektų asmens duomenų valdytoju yra laikoma Bendrovė.
 2. Bendrovės renkami Subjektų duomenys
  1. Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šiuos Subjektų duomenis:
   1. Duomenis, kuriuos Subjektai nurodo pildydami formas elektroninėje parduotuvėje, adresu www.mun.lt (toliau – „Svetainė“). Šie duomenys yra Subjekto vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės pristatymo adresas, užsakomos prekės pavadinimas, prekės apmokėjimo duomenys bei kita informacija, teikiama pildant registracijos formą, registruojantis elektroninėje parduotuvėje, teikiant užsakymą, siunčiant pranešimus sistemoje, kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo ar pranešant apie elektroninės parduotuvės sutrikimus. Bendrovė taip pat gali pasiūlyti užpildyti tam tikras formas tam, kad Subjektas galėtų dalyvauti Bendrovės organizuojamuose konkursuose, akcijose bei žaidimuose;
   2. Duomenis, susijusius su Subjektų užsakymų pateikimu ir vykdymu, kai Subjektai užsako Bendrovės prekes ir paslaugas lankydamiesi Bendrovės salonuose, el. paštu ir pan., įskaitant Subjekto vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, prekės pristatymo adresą, įsigyjamos prekės ar paslaugos pavadinimą, prekės ar paslaugos apmokėjimo duomenis;
   3. Visą susirašinėjimą tarp Subjektų ir Bendrovės (Svetainėje, el. paštu, pokalbių lange, Bendrovės „Facebook“ paskyroje, trumposiomis žinutėmis telefonu ir kt. ryšio priemonėmis);
   4. Duomenis apie Subjektų naršymo elektroninėje parduotuvėje istoriją, įsigytų prekių bei paslaugų istoriją ir su tuo susijusius duomenis;
   5. Subjektų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, kai šie duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir Subjektas yra tuo tikslu davęs savo sutikimą;
   6. Subjektų IP adresus;
   7. Vaizdo stebėjimo duomenis, kai Subjektai patenka į Bendrovės patalpose įrengtų video kamerų vaizdo stebėjimo lauką.
  2. Už Bendrovei pateikiamų duomenų teisingumą ir tikrumą atsako Subjektai.
 3. Slapukai ir jų naudojimo tikslai
  1. Subjektas, naršydamas Svetainėje, gali duoti sutikimą, kad jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje būtų įrašomi šioje Politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Subjektas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos jam gali neveikti. Subjektas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Bendrovė įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Jeigu Subjektas pageidauja, kad jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, jis gali savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat gali nusistatyti, kad naršyklė pasirinktinai iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat Subjektas gali pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
 4. Subjektų duomenų saugojimas
  1. Duomenys, kuriuos Bendrovė renka iš Subjektų gali būti tvarkomi Bendrovės ar Bendrovės tiekėjų personalo. Tais atvejais, kai Subjektų duomenys yra tvarkomi Bendrovės tiekėjų (t.y. duomenų tvarkytojų), Bendrovė yra sudariusi su jais sutartis, tinkamai reglamentuojančias duomenų tvarkytojų pareigas. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.Subjektų duomenų perdavimas tiekėjams (duomenų tvarkytojams) gali būti susijęs su Subjektų užsakymų įvykdymu bei Subjektų mokėjimo duomenų tvarkymu. Teikdami savo asmens duomenis, Subjektai sutinka su šiuo perdavimu bei tvarkymu. Bendrovė imasi visų protingai įmanomų priemonių tam, kad užtikrintų, jog Subjektų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos nuostatų.
  2. Subjektų teikiami duomenys yra laikomi Bendrovės serveriuose arba dokumentų popierinėse kopijose. Tuo atveju, kai Subjektams yra suteikiami slaptažodžiai (arba kai Subjektai juos pasirenka patys), kurie įgalina Subjektus naudotis tam tikromis elektroninės parduotuvės funkcijomis, Subjektai yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims.
  3. Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Subjektų pateiktų duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šio Subjekto duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.
 5. Subjekto sutikimas dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais
  1. Subjektai išreiškia savo sutikimą gauti Bendrovės naujienas bei reklaminę informaciją, kai jie uždeda atitinkamą varnelę dėl asmens duomenų rinkimo tiesioginės rinkodaros tikslu prekių užsakymo metu.
  2. Subjektas gali nesutikti dėl duomenų teikimo tiesioginės rinkodaros tikslu ar bet kada kreiptis į Bendrovę ir atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, Subjektas turi nuimti varnelę nuo pažymėtų atitinkamų langelių registracijos formoje arba pasirinkti atitinkamą nuorodą siunčiamuose tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose. Subjektai taip pat gali susisiekti su Bendrove elektroninio pašto adresu labas@mun.lt ir pranešti apie savo sutikimo atšaukimą.
  3. Subjekto duomenis, naudotinus tiesioginės rinkodaros tikslais, Bendrovė saugo 10 metų nuo Subjekto sutikimo gavimo, nebent Subjektas anksčiau atšaukia savo sutikimą.
  4. Kitos Subjekto teisės, susijusios su tvarkomais jo duomenimis, išdėstytos šios Politikos 9 punkte.
 6. Subjektų duomenų saugojimo terminai
  1. Subjekto duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 7 metus nuo Subjekto paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos.
  2. Subjekto duomenys, susiję su prekių ar paslaugų užsakymu lankantis Bendrovės salonuose, el. paštu ar kitaip, saugomi 7 metus nuo Subjekto prekių ar paslaugų užsakymo įvykdymo dienos.
  3. Subjekto duomenis, naudotinus tiesioginės rinkodaros tikslais, Bendrovė saugo Politikos 5.3 punkte numatytą laikotarpį.
  4. Subjektų, kurie pateikia užklausas dėl Bendrovės prekių ar paslaugų pokalbių lange Svetainėje, Bendrovės „Facebook“ paskyroje, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, duomenys saugomi 2 metus po paskutinio Subjekto kreipimosi.
  5. Subjektų, patekusių įBendrovės patalpose įrengtų video kamerų vaizdo stebėjimo lauką, vaizdo duomenys saugomi 30 darbo dienų, nebent konkretus vaizdo įrašas asmenų ar turto apsaugos užtikrinimo tikslu turi būti saugomas ilgiau.
  6. Kai popierinius ar elektroninius dokumentus įpareigoja saugoti teisės aktai (pvz. Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro įsakymais patvirtinti teisės aktai) tam tikrą laiką, tokie dokumentai saugomi ne ilgiau, negu reikalaujama.
 7. Subjektų duomenų tvarkymo tikslai
  1. Bendrovė tvarko Subjektų asmens duomenis šiais tikslais:
   1. Paslaugų teikimo Subjektams (klientams) tikslu;
   2. Pirkimo – pardavimo sutarčių su Subjektais (klientais) sudarymo ir vykdymo tikslu;
   3. Skolų išieškojimo tikslu;
   4. Tam, kad užtikrintų, jog elektroninės parduotuvės turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Subjektams būdu;
   5. Paslaugų plėtros, statistinių duomenų analizės bei tikslinio rinkodaros orientavimo tikslais;
   6. Tam, kad Subjektams būtų suteikta informacija apie prekes ar paslaugas, kurių Subjektai pageidauja;
   7. Subjektų užklausų dėl informacijos teikimo atsakymo bei administravimo tikslais;
   8. Reklaminės informacijos teikimui, kai Subjektai yra davę sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
   9. Tam, kad Subjektai būtų informuoti apie Bendrovės teikiamų paslaugų pakeitimus;
   10. Klientų aptarnavimo kokybės tikslu;
   11. Subjektų ir bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat jų ir Bendrovės turto apsaugos užtikrinimo tikslu.
 8. Duomenų atskleidimas
  1. Bendrovė turi teisę atskleisti Subjektų duomenis bet kuriai Bendrovės grupės bendrovei, įskaitant, bet neapsiribojant Bendrovės dukterines bendroves, galutinę kontroliuojančią bendrovę ir jos dukterines bendroves, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje.
  2. Subjektų duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims tik šiais atvejais:
   1. Ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Subjektų duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
   2. Jeigu toks perdavimas ar dalijimasis Subjektų duomenimis yra būtinas laikantis teisės aktų reikalavimų (pvz. teismams, Lietuvos policijai, LR prokuratūrai, kitoms valstybės institucijoms ir pan.), ar būtinas taikant ar vykdant prekių garantines ar grąžinimo sąlygas ir visas kitas sutartis su Subjektais, taip pat Bendrovės, jos klientų bei kitų asmenų teisių, turto ir saugumo užtikrinimui.
 9. Subjektų teisės
  1. Subjektai turi šias teises:
   1. Būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą;
   2. Pateikus užklausą Bendrovei, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 metus. Informacija Subjektams pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Subjektų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Subjektui 1 kartą per kalendorinius metus;
   3. Pateikus užklausą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Subjektų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Subjektas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Bendrovė nedelsiant praneša Subjektui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
   4. Pateikus užklausą, Subjektas turi teisę gauti susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, kad tokie duomenys galėtų būti persiųsti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
   5. Nesutikti dėl duomenų teikimo tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip numatyta Politikos 5.2 punkte;
   6. Pateikus prašymą, Subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, kai asmuo nesutinka ar atšaukia sutikimą duomenų tvarkymui (teisė būti pamirštam), išskyrus atvejus kai Bendrovė negali ištrinti Subjekto duomenų dėl jų reikalingumo sutarties vykdymui ar dėl teisės aktų privalomo vykdymo;
   7. Subjektas turi teisę gauti informaciją apie jo duomenų saugumo pažeidimus. Bendrovė įsipareigoja išsiųsti pranešimą Subjektui jo el. paštu (jeigu toks Bendrovei yra žinomas) per 72 valandas nuo sužinojimo, jog Subjekto duomenims iškilo pavojus (pvz. buvo įsilaužta į Bendrovės serverį ar pan.);
   8. Subjektas, nesutikdamas su Bendrovės veiksmais ar neveikimu, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  2. Visos užklausos ir prašymai, susiję su Subjektų duomenimis, turi būti siunčiami Bendrovės elektroniniu paštu labas@mun.lt. Taip pat Subjektas gali prašymą pateikti ir atvykęs į Bendrovės biurą. Visais atvejais (t.y. tiek siunčiant prašymą el. paštu, tiek teikiant originalų prašymą) Bendrovės atstovas, priimantis prašymą, turi teisę pareikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų tvarka patvirtintą jo kopiją.
  3. Bendrovė į Subjektų prašymus ir užklausas atsako ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo.
 10. Politikos įsigaliojimas ir pakeitimai
  1. Politika įsigalioja nuo 2020-08-25.
  2. Bet kokie šios Politikos pakeitimai bus pateikiami šioje Svetainėje ir tam tikrais atvejais apie Politikos pakeitimus Subjektai bus informuojami elektroniniu paštu.
 11. Kontaktinė informacija
  1. Subjektų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Politika, gali būti pateikiami elektroninio pašto adresu labas@mun.lt.

Saugūs mokėjimai

Greitas pristatymas